Články

ÚČINNÝ ZPŮSOB JAK USPAT DÍTĚ, O KTERÉM JSEM JEŠTĚ DONEDÁVNA NESLYŠEL

Pokud existuje jedna v?c, kterou jsem se nau?il, když je otcem t?í d?tí, je to pochopení faktu, že d?ti jsou od sebe odlišné. Zdánliv? to každý ví, ale nicmén? když narazíme na problém s chováním d?tí, hledáme magický p?ipravený recept – jeden zp?sob, který bude ur?it? fungovat. Bohužel, takových zp?sob? nacházím stále mén? a mén? (pokud v?bec ješt? n?jaké jsou) a stále více souhlasím s tím, že r?zné d?ti vyžadují r?zné p?ístupy. Pokud navzdory vyzkoušení nej?ast?jších zp?sob? jak uspat d?ti s tím budete mít stále problémy, zvu vás ke ?tení zp?sobu, se kterým jsem se nedávno setkal a který je (kupodivu) velmi efektivní.

MOJE D?TI JSOU R?ZNÉ

Každé z nich je zcela odlišné, a to zejména pokud jde o spánek. Dcerka si ráda ?te ve ve?erních hodinách, uklidn?ní a sen je již zcela normalizovaný. Starší syn zase do posledních okamžik? „bojuje” se spánkem, aby si pom?rn? rychle (maximum je 21:30) lehl po této bitv? na koberci vedle hra?ek nebo na gau?i s knihou. P?ekvapiv? ráno je vždy první hotov (?asto i p?ed svými rodi?i :). Nejmladší zas m?že ve?er sed?t až do 23:00 a poslušn? si hrát, kdyby to m?l povoleno, ale na druhou stranu – i kdyby usnul ve 20:00, tak je ho ráno velmi t?žké vzbudit. On je ráno vždycky „unavený” a pot?ebuje „ješt? chvilku”. Neskrývám tak, že použití jedné metody na t?i r?zné charaktery se zdá již intuitivn? nemožné.

METODY, KTERÉ JSME PRVN? VYZKOUŠELI

Takže všechny ty, které se zam??ují na utišení. Dokonce jsem o nich už n?kde psal. Když ?tu o tomto p?ístupu, tak se nej?ast?ji objevují myšlenky, jako jsou: klidné koupání, houpání a kolébání, masáže v postýlce, když je dít? obklopeno známými plyšákami a v?n?mi, vhodná, nejlépe medita?ní hudba (prý hodí se hodí zvuk mo?e ?i jakékoliv jiné zvuky lesa, takže suši?ka) nebo již o n?co jednodušší: teplé mléko nebo kakao. A já osobn? jsem si již ov??il, že tyto metody jsou skute?n? ú?inné. Opravdu mohou pomoci v n?kterých situacích. Ale ne?ekl bych, že jsou vždy tou nejlepší volbou. Nap?íklad nefungují, když má naše dít? nejvyšší aktivitu na ve?er a akumulované neuv??itelné množství energie, kterou bohužel nejde vybít na výše uvedených zp?sobech. Naopak – tyto metody nám pom?žou to zastavit jen do?asn? a v d?sledku toho se dít? probudí b?hem noci nebo hned s prvním sv?tlem (což bohužel pro nás není, zejména v lét?, tou nejlepší vyhlídkou).

CO SE S TÍM DÁ TEDY UD?LAT?

Je to o n?co, co na první pohled není intuitivní. Jde o smích. P?i psaní této rady mám trochu obavy, protože kdybych dostal halí? pokaždé, když mi bylo ?e?eno, že za žádných okolností se d?tí nesmí rozveselovat ani nerozesmávat, m?l bych alespo? 7,36 K?. Nicmén? se ukazuje, že v?tšina problém? se spánkem jsou spojeny s d?tskou úzkosti, stresem a nejistotou. A jestli opravdu, n?které d?ti, zejména mladší, všechny tyto pot?eby pln? uspokojí zp?soby, které se zam??ují na utišení pak klidn? usnou, pak jsou taky d?ti, které nemají nijak zvláš? zájem usnout v náru?í svých rodi?? a p?írodních zvuk? lesa. „P?ece existuje tolik zajímavých v?cí co d?lat! Mami, tati, neblázn?te! – mám 4, 5, 6 nebo 7 let a opravdu malou chu? na ne?innost a ležení, když všechna ta energie ve mn? v?e”

M?ŽE SMÍCH OPRAVDU POMOCT?

Jasn?, že ano. Smích pomáhá zmírnit nap?tí a pomáhá uvolnit nahromad?ný stres u d?tí (i dosp?lých) mnohem lépe než jakákoliv relaxa?ní hudba. Bylo dokonce prokázáno, že smích zvyšuje produkci melaninu, který usnad?uje usínání (zdroj). Obzvlášt? pomáhá smích, který se ukáže, když dít? vidí rodi?e, který si se slovy „jdeme do postele” sám lehne do postele a pak za?ne hlasit? chrápat. Nebo když rodi? místo dít?, za?ne oblékat do pyžama medvídka a po celou dobu s medvídkem mluví jako s dít?tem. Také si s d?tmi rádi hrajeme na „železné sev?ení” (vyp?j?eno z knihy „Hravé rodi?ovství”, Lowrence Cohen), tedy je zábava, která znamená, že dít? si sedne na klín, já ho chytnu do „železného sev?ení” a za?ínám se chlubit, že nemá žádnou šanci uniknout a bude se mnou navždy, protože nikdo se ze sev?ení nikdy nedostal. Samoz?ejm?, že si ?íkám co chci, když se dít? snaží uniknout, což se mu samoz?ejm? vždy poda?í s obrovskou dávkou radosti z výrazu táty, který op?t v?bec nechápe, jak to mohlo dít? dokázat.

P?EVZETÍ „SLABŠÍ ROLE” MÁ NA DÍT? VELMI POZITIVNÍ VLIV

Bohužel, vzhledem k tomu, že se d?ti teprve vyvíjejí, poda?í se jim n?kdy provést mnoho menších a v?tších chyb, a v d?sledku toho se n?kdy cítí slabší, menší nebo horší než ostatní. Takže když my (i když jen ve h?e) p?evezmeme „slabší roli” a ukazujeme, že rodi? je také jenom ?lov?k, který d?lá chyby: zapomíná, kde je postel, plete si dít? s plyšovým medv?dem nebo se nechá p?elstít menší, jak je to popsáné v zábav?, tím pomáháme našim d?tem k obnovení rovnováhy. Paradoxn? jim smích umož?uje, aby se uklidnily. Zárove? osobn? cítím, že tento p?ístup nám pomáhá cítit se blíže k sob? a zapomenout na naše p?ípadné nedokonalosti. Jsou dny, ve kterých samoz?ejm? tento zp?sob nebude fungovat, protože to není všechno, že naše d?ti jsou r?zné mezi sebou (jak jsem psal na za?átku), ješt? to stejné dít? m?že mít jinou náladu jeden den a druhý den jinou – to musíme také vycítit Nicmén? si myslím, že tato metoda funguje stejn? dob?e jako všechny ostatní zp?soby utišení, pokud ho vybereme správn? podle nálady našeho dít?te. Není to 100% ú?inný zp?sob (protože já na tyto zp?soby p?íliš nev??ím), ale myslím si, že je dobré ho mít ve své domácí „sk?í?ce na ná?adí”. Koneckonc?, je-li n?jaký zp?sob, když jsou d?ti i rodi?e p?ítomni, který zp?sobí, že je mezi nimi hodn? tepla a spousta zábavy, stojí za to o n?m ?íct ostatním.

Autor: BlogOjciec nike air max schwarz nike air max schwarz canada goose outlet canada goose outlet canada goose outlet