Články

Síla doteku – masáž nemluvněte (proti kolice, na prořezávání zubů, na dobrý noční spánek)

Víte, co je nejd?ležit?jší smysl pro novorozence a nemluvn?? Nie, zrak ne. Novorozen? rozlišuje pouze n?kolik barev a nic dál než 30 cm nevidí (proto mávání blažené teta z druhého konce místnosti nemá smysl, takže jí batole ani nevidí). Se sluchem je to taky r?zné, a to zejména, že na za?átku zvukovod? m?že ješt? z?stat plodová voda. Velkou roli v život? batolete hraje v?n?, ale co je nejd?ležit?jší, to je dotek. Ješt? dlouhou dobu mladý ?lov?k poznává sv?t a bezprost?ední okolí pouhým dotykem. V pozd?jší fázi to však ukáže tím, že tla?í do úst všechno, co má na dosah ruky. Nejzajímav?jší však je to, že dotekem m?žete pro dít? hodn? ud?lat. M?žete pomoci s bolestivým pro?ezáváním zoubk?, m?žete zmírnit p?íznaky koliky, m?žete taky darovat porci dodate?ného relaxu a uklidn?ní. Za všem stojí správná masáž.

Masáž na koliku

Než za?neme miminko masírovat, je t?eba se postarat o to, aby bylo klidné. Uprost?ed kolikového útoku nezm?že nic ani odborná pomoc. Takže je t?eba za?ít P?EDTÍM, než se n?co za?ne dít a p?i jednom si p?ipravíme (to není nutné, ale také o tom p?emýšlejte) antikolikový masážní olej. Vezmeme 50 ml oleje z meru?kových jader a p?idáme 1 kapku esenciálního oleje z fenyklu a he?mánku. Svle?eme prcka a za?neme. Cvi?ení ?. 1. Položíme ho na zádech a zvedneme nohy nahoru Nemluvn? instinktivn? udržuje noži?ky zdvižené a ohnuté a jde už jenom o to, aby tuto pozici udrželo. Jednou rukou p?idržujeme a druhou hladíme b?íško odshora až dol?. Pomalu a plynule. Cvi?ení ?. 2. Otev?enou dlaní d?láme kolem pupku kruhy. Nejprve malé, potom vetší Když už v?tší kruhy nejdou, zastavíme, dáme ruku na b?íško a držíme chvilku, aby se b?íško zah?álo. Pozor! Masírujeme vždy podle sm?ru hodinových ru?i?ek, protože to je v souladu s pohybem st?ev. Cvi?ení ?. 3. Klademe otev?ené dlan? pod pupkem, levou na pravou. Levou rukou kroužíme proti sm?ru hodinových ru?i?ek, a pravá ji následuje. Setkají se op?t pod pupkem, ale tentokrát bude pravá na levé. Zábavu za?ínáme od za?átku, ale tentokrát nejprve jde pravá ve sm?ru hodinových ru?i?ek, a levá ji následuje. Setkají se pod pupkem a levá je na pravé. Masírujeme pomalu a rytmicky a máme na pam?ti, že poslední pohyb (v p?ípad?, že už kon?íme) byl ten ve sm?ru hodinových ru?i?ek.

Masáž na bolestivé pro?ezávání zub?

Pro?ezávání zub? dá zabrat, zvlášt? pokud za?ne pozd? a díky tomu dojde na „vypadávaní“ zub?. Dít? trpí z pochopitelných d?vod?, ale trpí také rodi?e, protože neustálý plá? unaví každého, ?lov?k by ud?lal cokoliv, ale nem?že d?lat nic. No, skoro nic. M?že zkusit masáž dásní. Platí však pravidlo, nic násilím. Dít? to musí dovolit. Je také d?ležité v?d?t, že pro?ezávání je ?asto doprovázeno zán?tem. Je tedy dobré mít po ruce he?mánkový ?aj a použít ho k masáži takovým zp?sobem, aby (umyté!) prsty namo?íme ve studeném ?aji a pak teprve za?ínáme masáž dásní. Cvi?ení ?. 1 – masírování dásní. Dít? se samoz?ejm? musí nechat, ale ?ekn?me, že to je dohodnuto smírn?. Jemn? (jemn?!) b?íškem prstu masírujeme oteklé dásn?. Ost?íhané nehty jsou základ. Um?lé nehty nep?ipadají v úvahu. Dít? n?kdy p?evezme iniciativu a žvýká prst rodi?e. Dovolíme mu to. Cvi?ení ?. 2 – masírování kolem úst. Kolem úst dít?te, pokud p?ejedeme prstem, poznáme p?es k?ži oteklé dásn?. No a o to jde. Jezdíme prstem kolem úst, a jemn? stiskneme oteklé místo. Opatrn? natáhneme k?ži na pravou a levou stranu, tak jako byste s ní cht?li pot?ást (doufám, že víte, co mám na mysli). Nezapome?te, že dásn? dít?te, kterému se zrovna pro?ezávají, jsou velmi citlivé a oteklé. Jemnost je tady na prvním míst?. Cvi?ení ?. 3 – masáž ?ela Zuby rostou naho?e i dole, takže n?kdy také bolest vyza?uje vzh?ru, za ?elist. Úlevu m?že p?inést masírování obli?eje od ?ela sm?rem k uším. B?íškami prst? se v malých kruzích p?esouváme od ?ela k uším. Pak se zastavíme na ?elistních kloubech, a také d?láme kruhy Jak? Samoz?ejm? s citem a jemn?. Cvi?ení ?. 4 – hlazení úst. Od nosu ke koutk?m úst na hladíme prsty k?ži t?sn? nad horním rtem. Totéž dole. Od st?edu brady do stran. Netla?íme, hladíme. M?žeme využít pro hlazení mandlový olej – n?kolik kapek rozet?eme v prstech a m?žeme za?ít.

Masáž pro dobrý spánek

Podléhat t?hotenským tužbám? Jako obvykle nejd?ležit?jší je zdravý rozum. Není nic špatného na zmrzlin? nebo ?okolád?, ale nedostatek umírn?nosti a kontroly bude mít za následek další kila navíc, kterých se pozd?ji nebude lehké zbavit a zvýší riziko t?hotenské cukrovky. Jsou také touhy, kterým nem?žeme v žádném p?ípad? podlehnout. Stává se, že ?lov?k má chu? požít silný alkohol nebo si zapálit cigaretu. Nikdy tomu nepodléhejte. Nikdy. Prost? existují limity. Oh, ješt? jedna d?ležitá v?c. V ur?ité fázi t?hotenství si budete pravd?podobn? moci všimnout tzv. syndromu hnízd?ní. Velmi zajímavá v?c. Žena pak cítí neodolatelnou pot?ebu st?hovat sk?ín?, kupovat nábytek, organizovat byt, bezesné noci tráví hledáním ko?árk?, postýlek a toho, co jaké má koupit oble?ení. Všechno v pohod?, je to naprosto normální 🙂 Není pot?eba s tím bojovat, ale navrhuji ke kompletnímu vybavení p?idat vhodný prací gel pro kojenecké a d?tské oble?ení. Nejlépe bez zápachu, anti-alergický, který zp?sobí, že oble?ení bude po praní m?kké a vhodné pro jemné, kojenecké t?lí?ko. Z takových produkt? je známa Lovela. Mimochodem, Bože m?j, já je požívám a moje prvorozené dít? za chvilku bude mít osm! Dostupná cena, funguje, doporu?uji.

Autor: Dzieciowo.pl air max air max nike air max 90 damen nike air max 90 damen nike air max 90 damen