Pravidla soutěže

1. Pravidla soutěže

Předmětem tohoto dokumentu jsou úplná pravidla (dále jen „pravidla“) soutěže „Proper se do L.A.“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže uvedené na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument na www.lovela.eu.

Organizátor soutěže: ACOMWARE, s. r. o., se sídlem:Praha 4 – Pankrác, Budějovická 778/3, PSČ 140 00, Česká republika, IČ:25047965zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 92586.

Pořadatel soutěže: Reckitt Benckiser, s. r. o.se sídlem: Praha 3 – Žižkov, Vinohradská 2828/151, PSČ 130 00IČ 41695518, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle C, spisová značka 4951 C.

2. Termín a místo průběhu soutěže

Soutěž probíhá v termínu od 1. 2. 2019 (0:01) do 28. 2. 2019 (23:59) prostřednictvím sociální sítě Instagram(dále jen „místo konání soutěže“).

3. Účast v soutěži

3.1. Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky a Slovenska, která není ze soutěže vyloučena ve smyslu článku 6.6 těchto pravidel níže, zaregistruje se pro účast v soutěži způsobem uvedeným v článku 3.3 těchto pravidel níže a splní další podmínky uvedené v těchto pravidlech.

3.2. Soutěžící se zúčastní soutěže tak, že v době konání soutěže na sociální síť Instagram (dále pouze „soutěžní síť“) přidá soutěžní fotografii či video(dále jen „soutěžní příspěvek“) prostřednictvím svého osobního Instagramprofilu s hashtagem #love_la, označením oficiálního profilu Lovela (www.instagram.com/lovela.eu) na svém soutěžním příspěvku a sledováním téhož profilu, čímž provede svoji registraci řádným a úplným způsobem a zapojí se tak do soutěže.

3.3. Obsah soutěžního příspěvku či doplňující komentář vkládané soutěžícím nesmí být v rozporu s dobrými mravy, být vulgární, podněcovat k nenávisti vůči skupině obyvatelstva, příp. být jakkoli v rozporu s platnými právními předpisy a dále v rozporu s oprávněnými zájmy Pořadatele a Organizátora. Nebude-li soutěžní příspěvek soutěžícího splňovat dané podmínky, bude soutěžící ze soutěže vyřazený.

3.4. Do soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky soutěže a provedou registraci řádným a úplným způsobem. Organizátor a Pořadatel mají právo kdykoli posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

4. Výhry v soutěži, průběh soutěže, mechanismus určení výherce

4.1. V soutěži bude v rámci České republiky odměněno devět soutěžících (každý soutěžní týden dva + celkový vítěz. Jeden soutěžící může získat maximálně dvě výhry. Soutěžící s nejvíce to se mi líbí u soutěžního příspěvku vyhrává dětský kočárek (v prvním soutěžním týdnu kočárek Valco Snap 4, v druhém soutěžním týdnu Petite&Mars Street, ve třetím soutěžním týdnu kočárek Valco Snap 4 a ve čtvrtém soutěžním týdnu Petite&Mars Street), soutěžící s nejvíce to se mi líbí u soutěžního příspěvku na druhém místě vyhrává zásobu produktů značky Lovela (4x Lovela Aviváž 2 l, 4x Lovela Gel White 3l, 4x Lovela čistící ubrousky 40ks, 4x Lovela čistič rozprašovač 500 ml, 4x Lovela mycí prostředek na lahve a savičky 500 ml), Měsíčkový kojenecký krém 75ml, Měsíčkový kojenecký olej 200ml, Měsíčkovou kojeneckou koupel 200ml, 3 plechovky Stage mléka Kendamil dle výběru zákazník (mimo mléko pro kojence do jednoho roku), 4 balení plen Muumi dle vlastního výběru + Smile ubrousky (určeno organizátorem soutěže).

Hlavní vítěz získá 1x zájezd pro rodinu (2 dospělí a děti) do Los Angeles, USA (letenky + kapesné 25.000 Kč + auto na týden + vstupenky do Disney Landu) + zásoba produktů Lovela.

4.2. Týdenní výherci s nejvíce To se mi líbí budou vyhodnocováni v těchto soutěžních týdnech:

1. 2. 2019 (0:01) – 7. 2. 2019 (23:59)
8. 2. 2019 (0:01) – 14. 2. 2019 (23:59)
15. 2. 2019 (0:01) – 21. 2. 2019 (23:59)
22. 2. 2019 (0:01) – 28. 2. 2019 (23:59)

4.3. Výherce zájezdu do Los Angeles vybírá porota složená ze zástupců Organizátora a Pořadatele. Hodnotící metrikou je kreativita, originalita a netradiční ztvárnění fotografie/ videa.Vybrán bude jeden soutěžící, který vloží soutěžní příspěvek v rozmezí od 1. 2. 2019 (0:01) do 28. 2. 2019 (23:59).

5. Předání výher výhercům

5.1 Organizátor bude výherce kontaktovat prostřednictvím komentáře pod soutěžním příspěvkem nejpozději do 5 pracovních dnů po skončení soutěže a vyzve ho, aby prostřednictvím svého Instagramového účtu odeslal Pořadateli soukromou zprávu s kontaktními údaji, které jsou nezbytné pro předání výhry.

Kontaktními údaji jsou: jméno, příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.

5.2. Výše uvedené údaje musí výherce zaslat nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl kontaktovaný Organizátorem, jinak výhra propadá.

5.3. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání nebo jednání v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, či které je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže, a to i prostřednictvím třetích osob. Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit či nepředat výhry v případě porušení pravidel soutěže ze strany výherce nebo jakéhokoliv jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy.

5.4. Pokud výherce výhru odmítne, ztrácí nárok na výhru a Pořadatel podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel případně ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům. Stejným způsobem bude Pořadatel postupovat v případě, že se nepodaří výherce opakovaně (alespoň dvakrát) kontaktovat.

5.5. Výhry budou předány výhercům nejpozději do 30 dnů od skončení soutěže. Výhra pro hlavního vítěze je uplatnitelná do 31.12.2019. Organizátor ani pořadatel soutěže nenesou odpovědnost za způsob poskytnutí těch částí výhry, které jsou dodávány třetími stranami.

6. Další ustanovení

6.1. Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.

6.2. Účastí v soutěži, resp. provedením registrace, vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat; zároveň potvrzuje, že se seznámil s poučením o zpracování osobních údajů. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou upravená v těchto pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

6.3. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady a stejně tak případně nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné obdobného typu a odpovídající hodnoty. Jakákoli změna v pravidlech soutěže, zrušení soutěže a nahrazení jednotlivých výher bude součástí dodatků těchto pravidel.

6.4. Vymáhání účasti v soutěži nebo vyplacení peněžitého plnění namísto věcných výher není možné a soutěžící není oprávněn se domáhat výměny věcných výher, výhry jakkoli reklamovat nebo uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s převzatými výhrami. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.

6.5. Soutěžící odpovídá za to, že zveřejněním jeho soutěžníhopříspěvku na sociální síti Instagramnebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob.

6.6. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a Organizátora soutěže, fyzické osoby jinak spolupracující s Pořadatelem nebo Organizátorem na organizaci soutěže a osoby blízké. V případě, že se výhercem stane takto vyloučená osoba, Pořadatel podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel případně ji použít k jiným účelům.

6.7. Organizátor prohlašuje, že společnost Facebook je plně osvobozena od jakýchkoliv závazků, které by pro ně mohly vyplývat z této soutěže. Organizátor prohlašuje, že tato soutěž není žádným způsobem sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná společností Facebook.

6.8. Tato úplná pravidla jsou zveřejněna na adrese lovela.eu. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto soutěž a těmito úplnými pravidly, mají přednost tato úplná pravidla.

7. Souhlas s pravidly soutěže

Registrací do soutěže soutěžící potvrzuje, že dobrovolně souhlasí s pravidly této soutěže a potvrzuje, že se s nimi seznámil a že jedná v jejich souladu.

V Praze dne 1. 2. 2019.

Příloha č. 1 – Poučení o zpracování osobních údajů

Kdo bude údaje zpracovávat?

Správcem osobních údajů je pořadatel soutěže: Reckitt Benckiser, s. r. o. se sídlem: Praha 3 – Žižkov, Vinohradská 2828/151, PSČ 130 00IČ 41695518, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle C, spisová značka 4951 C.

Osobou zajišťující jako zpracovatel zpracování osobních údajů je organizátor soutěže: ACOMWARE, s. r. o., se sídlem:Praha 4 – Pankrác, Budějovická 778/3, PSČ 140 00, Česká republika, IČ:25047965 zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 92586.

 

Jaké údaje budeme zpracovávat?

Pořadatel bude zpracovávat o soutěžících údaje, k nimž bude mít přístup v rámci jejich instagramového profilu, tedy ACOMWARE, s. r. o.,(tyto údaje však nebude ukládat mimo tento profil) a u výherců dále jejich jméno, příjmení, korespondenční adresu, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresu a informace související s předáním výhry.

Za jakým účelem budeme údaje zpracovávat?

Údaje budou zpracovávány za účelem organizování soutěže a prověření, zda soutěžící splňuje podmínky soutěže, za účelem zlepšování soutěží pořádaných pořadatelem, ochrany práv pořadatele, zajištění bezpečnosti internetových stránek pořadatele a síťové bezpečnosti, k vedení účetnictví pořadatele a pro marketingové účely spočívajícív directmarketingu (zasílání newsletterů pořadatele o jeho výrobcích a službách) týkajícího se účastníků soutěže. Údaje výherců budou zpracovávány také pro účely zpravodajství o soutěži.

Ukončení účasti soutěžícího v soutěži

Soutěžící může kdykoliv požádat o to, aby pořadatel ukončil jeho účast v soutěži. V takovém případě pořadatel ukončí účast soutěžícího v soutěži bez zbytečného odkladu a ponechá si po přiměřenou dobu (cca 1 roku) uloženy pouze údaje nutné doložení toho, že do té doby zpracování údajů soutěžícího probíhalo v souladu se zákonem a žádost o ukončení účasti. Pro ukončení účasti v soutěži využít nejlépe využít soukromou zprávu na instagramové stránce @lovela.eu.

Právní důvod zpracování údajů

Právním důvodem zpracování osobních údajů bude zejména plnění zákonných povinností (vedení účetnictví a daňové agendy u výher, doložení oprávnění ke zpracování údajů a k zasílání obchodních sdělení podle předpisů o ochraně osobních údajů), dále nezbytnost zajistit organizaci soutěže (plnění smlouvy o účasti v soutěži), oprávněné zájmy pořadatele (dané zejména zájmem na řádném průběhu soutěže a pro zpravodajství) a souhlas (využitím údajů pro účely přímého marketingu pořadatele).

Zasílání newsletterů je možné vždy odhlásit bez dalšího v rámci každé doručení zprávy.

Právo na námitku

Upozorňujeme, že v případě zpracování pro účely oprávněných zájmů (viz výše) pořadatele má soutěžící z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace (tedy pokud u něj budou dány zvláštní konkrétní důvody) právo kdykoli vznést tzv. námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají. Provozovatel v takovém případě nebude osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami soutěžícího, případně pokud údaje soutěžícího nebude zpracovávat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pro vznesení námitky je nejlepší využít soukromou zprávu na instagramovéstránce @lovela.eu. Po vznesení námitky ukončí pořadatel účast soutěžícího v soutěži, nicméně některé údaje bude dále zpracovávat  pro účely určení, výkon nebo obhajobu právních nároků – tedy aby byl schopen doložit, proč původně údaje zpracovával.

Kdo může získat přístup ke zpracovávaným údajům?

Přístup ke zpracovávaným údajům bude mít zejména organizátor soutěže. S ohledem na charakter sítě Instagram budou mít přístup k údajům v jejím rámci zveřejněným všichni její uživatelé.Pořadatel může předat osobní údaje výherců v potřebném rozsahu osobám poskytujícímvýhry. K osobním údajům soutěžících dále mohou získat přístup v určitém rozsahu: (i) osoby, které pro pořadatele vykonávají podpůrné činnosti, např. provozovatelé jeho IT systémů či osoby zajištující provoz příslušného stánku pořadatele, (ii) osoby zajišťující pro něj rozesílku e-mailů, (iii) provozovatelé jeho serverů a datových záloh a (iv) jeho právní, ekonomičtí a daňoví poradci a auditoři. Osobní údaje mohou být v odůvodněných případech předány také orgánům veřejné správy. 

Jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány?

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání soutěže a po dobu přiměřenou po ukončení soutěže, obvykle u soutěžících, kteří nezískali výhru, po dobu 1 roku a u výherce po dobu 10 let po skončení kalendářního roku následujícího po ukončení soutěže.

Kontaktní údaje soutěžícíchv rozsahu sloužícím pro zasílání obchodních sdělení pořadatele a doložení důvodu tohoto zasílání (jméno, příjmení, e-mail, specifikace, proč dochází k zasílání e-mailů) budou využívány pro zasílání obchodních sdělení po neomezenou dobu (do odvolání souhlasu/vyslovení nesouhlasu se zasíláním) a archivovány ještě cca 4 roky poté (za účelem doložení právního důvodu pro zasílání obchodních sdělení). Údaje výherců užité v rámci zpravodajství budou zpracovávány po časově neomezenou dobu.

Poskytnutí osobních údajů podle těchto pravidel je dobrovolné, nicméně pokud soutěžícíneposkytne údaje nutné k účasti v soutěži, nebude mu účast v soutěži umožněna či bude ze soutěže vyloučen.

Veškerá data jsou ukládána v digitální formě, vyjma údajů zachycených na listinném podkladu (např. protokol o převzetí výhry).

Obchodní sdělení (newslettery)

Pořadatel informuje soutěžícío tom, že jim na základě jejich souhlasu uděleného při registraci bude ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb. zasílat obchodní sdělení (newslettery) na jejich e-mailovou adresu. Soutěžícímůže svůj souhlas kdykoliv odvolat na adrese sídla pořadatele nebo e-mailem zaslaným na adresu Budějovická 778/3a, Praha4,případně v rámci každé obdržené zprávy.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Poučení o zákonných právech

Poučení pro období do 24.5.2018: Soutěžícímá jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná zákonem č. 101/2000 Sb. a dalšími právními předpisy. Soutěžícímá především právo požádat pořadatele o informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům (viz § 12 zákona č. 101/2000 Sb.). Pořadatel je povinen soutěžícímubez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech soutěžícího. Soutěžící, který se domnívá, že pořadatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem, má podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. právo jej požádat o vysvětlení. Dále může pořadatele vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů apod. V každém případě, kdy se soutěžícídomnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, se lze se stížností obrátit na dozorový orgán, Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Poučení o pro období od 25.5.2018 podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“):

Soutěžícímá právo u pořadatele jakožto správce jeho osobních údajů:

  1. požadovat přístup k osobním údajům, které pořadatel o soutěžícímzpracovává, čímž se rozumí právo získat od pořadatele potvrzení, zda osobní údaje, které sesoutěžícíhotýkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má soutěžícíprávo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení,
  2. požadovat opravu osobních údajů, které pořadatel o soutěžícímzpracovává, pokud jsou nepřesné (čl. 16 Nařízení). S přihlédnutím k účelům zpracování má soutěžícív některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů,
  3. požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení.
  4. požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení,
  5. získat osobní údaje získané vyplněním formuláře ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a má právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Nařízení a
  6. má právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Nařízení z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace.

Pokud pořadatel obdrží žádost soutěžícíhove smyslu předchozího odstavce, bude soutěžícíhoinformovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud by pořadatel nepřijal opatření, o které soutěžícípožádá, bude soutěžícíinformovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření. Pořadatel upozorňuje, že v určitých případech stanovených Nařízením není povinen zcela nebo zčásti žádosti soutěžícíhovyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost soutěžícíhozjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech může pořadatel (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud pořadatel obdrží žádost soutěžícího, ale bude mít důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, může jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti žadatele.

V případě, kdy se soutěžícíhodomnívá, že pořadatel zpracovává jeho osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje jeho práva, má právo podat stížnost u dozorového úřadu (tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz) či má právo požádat o soudní ochranu.

Mrkni jak jsou na tom ostatní
a zapoj se ještě dnes!