Články

Nespavost během těhotenství

Vysp?te se, když m?žete, vysp?jte se do rezervy! Slyšíte tyto texty, a tady pardon, chytili jste nespavost 🙂 Pro? tolik dívek má b?hem t?hotenství problém s nespavostí, a co s tím d?lat? P?iznám se, nem?la jsem žádné problémy s nespavostí, ani v prvním, ani v druhém t?hotenství. Ve skute?nosti jsem spala jako balvan 🙂 I když se musím p?iznat, že to vždy nebylo pohodlné. A práv? toto nepohodlí je jedním z d?vod? nespavosti. Ale zpátky k v?ci. Samoz?ejm? spánek je d?ležitý, ale zejména ve t?etím trimestru v?tšina matek trpí nespavostí. P?í?iny?

strach p?ed porodem

velké b?icho a nep?íjemná pozice

lýtkové k?e?e

tlak na mo?ový m?chý?

pohyby dít?te

dušnost v d?sledku stla?ení membrány

Zp?soby na nespavost

Ur?it? narazíte na rady jako nap?íklad: vyv?trat místnosti, aby nebylo p?íliš teplo a další bla bla bla. Na jednou stranu to je pravda, ale z druhé je p?ed o?ima horký srpen, moje velké b?icho a teplota, která dosáhla svého vrcholu, a to i v noci. Ano, byla taková noc, že jsem mohla sed?t na balkon? a spát v sed?… což nebylo tak hloupé 🙂 Uklidni se, nevr?te se a ulžte se na levém boku 🙂 P?ed spánkem nesledujte facebook nebo jiné v?ci na mobilu, protože mozek pot?ebuje hodinu p?ed spaním ?as na odpo?inek, jinak bude spánek horší 🙂 ha ha, sama to bohužel ned?lám, ale v t?hotenství to m?žete vyzkoušet. V?decky prokázané. Nejezte p?ed spaním, ale 2-3 hodiny p?ed a m?lo by to být n?co s obsahem bílkovin a sacharid?. A na pití nápoj z he?mánku nebo medu?ky nebo teplé mléko 🙂 Samoz?ejm? dopl?ujte ho??ík pro odstran?ní k?e?í. Nedoporu?uji sladké, protože to aktivuje batole v b?íšku, a i když si lehnete, bude stále kopat. Nicmén? sladké m?že taky zp?sobit pálení žáhy, která po lehnutí trápí dvojnásobn?. Dejte si polštá? mezi nohy nebo si kupte polštá? na spaní, m?žete taky spát s nohama trochu nahoru, jestli je máte oteklé. A te? zkus usnout. A mám zajímavost: „Sní se nám porody i když jsme nikdy nerodily. (…) norská psychoterapeutka Lisbeth Brudal (…) vypracovala teorii primárního mate?ství, která ?íká, že ženy b?hem t?hotenství sestoupí na nižší emo?ní úrove?. Nastaví se z intelektuální módu na více intuitivní, základní”. („Mundra”, Sylwia Szwed) Co to znamená? Že podv?dom? si p?edstavujeme dít?, dít?, jehož povaha se vytvá?í b?hem t?hotenství. To znamená, že místo po?ítání ove?ek p?ed spaním si m?žete poslouchat kopance, dotknou a více si osahat batole. Možná to bude fotbalista nebo možná tane?nice? 🙂 A pravd?podobn? když se takhle uklidníte, obejmete, bude to tak krásné, že sladce usnete. A to Vám p?eji 🙂 Vysp?te se do rezervy, ha ha! Autor: Domowa.tv PS: A povle?ení je nejlíp vyprat v dobrém, nejlépe jemném a hypoalergenním prost?edku, nejlepší sen je totiž ve sv?ží l?žkovin? 🙂

  nike air max günstig nike air max günstig canada goose damen canada goose damen canada goose damen