Poradna

Poradenství odborníka

?asto kladené dotazy

Citlivá a jemná POKOŽKA DÍT?TE je obzvlášt? náchylná k podrážd?ní. Detergenty obsažené v b?žných pracích prášcích mohou být škodlivé, proto v prvním roce života používejte pouze prost?edky ur?ené pro d?ti, nap?. prací prášky nebo mléka Lovela. Doporu?uje se, aby novorozenecké a kojenecké oble?ení spíše odd?lovalo od oble?ení ostatních ?len? rodiny, s výjimkou tri?ek a podprsenek maminek. Ve 2-3 letech dít?te, když se mu posílí jeho odolnost, m?žete jeho oble?ení vyprat spole?n? s v?cmi ostatních ?len? domácnosti. P?esto se doporu?uje používat prací prášek pro d?ti, zvlášt? když má dít? citlivou pokožku. Produkty Lovela jsou hypoalergenní, a proto m?žou být použity u alergik? všech v?kových kategorií.

Oble?ení novorozenc?, kojenc? a malých d?tí, na základ? zvláštních požadavk? jejich k?že je t?eba prát ve speciáln? navržených mlékách nebo pracích prášcích, nap?. Lovela. Tyto výrobky neobsahují fosfáty a kyselinu boritou, stejn? jako enzymy a optické zjas?ova?e a chemické látky, zatímco množství pracího prost?edku a aromatických látek bylo omezené na minimum v souladu s požadavky Institutu matky a dít?te. To vše, aby byl prášek nebo prost?edek hypoalergenní, to znamená, aby nedráždil a nebyl alergenní. Lovela má bezpochyby všechny tyto výhody, a je také jedním z nej?ast?ji používaných produkt? mladými maminkami. Ale stává se, že nejvíce hypoalergenní produkt je alergenní. Mluvíme pak o individuální náchylnosti. ?asto není prášek sám o sob? vinen za podrážd?ní k?že, ale nesprávné praní (nedostate?ný oplach nebo p?íliš mnoho p?idaného pracího prost?edku), díky n?muž m?žou zbývající zbytky prášku na oble?ení dráždit k?ži dít?te. Takže prací prost?edky používejte vždy v souladu s pokyny výrobce.

Základ lé?by pokožky s lupenkou je její správná pé?e spojená s používáním hydrata?ních a mastných prost?edk?, a také vyhýbání se faktor?m, které zhoršují p?íznaky nemoci. Vhodn? vybrané výrobky pro pé?i o ur?it? nenahradí lé?bu, ale pomáhají ke zmírn?ní p?íznak? nemoci a zlepšení kvality života. V p?ípad? pacient? s lupenkou musí kosmetické i ?istící prost?edky spl?ovat velmi p?ísná kritéria. Musí to být p?ípravky, které nezp?sobují žádná podrážd?ní, hypoalergenní, s menším množstvím detergent?, bez aromatických látek a optických zjas?ova?? a chemikálií. Tato kritéria nepochybn? spl?uje Lovela, takže praní oble?ení pro osoby s lupenkou v produktech Lovela m?že snížit podrážd?ní k?že dít?te, a tudíž pomoct v pé?i o citlivou pokožku.

P?í?iny kožních zm?n u d?tí se mohou lišit, od chyb v pé?i p?es alergie k infekcím. Pokožka dít?te je velmi citlivá, sta?í špatná kosmetika a detergenty, a m?že vzniknout podrážd?ní jako vyrážky nebo ?ervené skvrny kolem míst, kde je plenka. Pokud má dít? tendenci k podrážd?ním a výsledným kožním zm?nám, je t?eba se p?edevším starat o ?ádnou hygienu.

 • Myjte dít? jemnou hypoalergenní kosmetikou, ideáln? ur?enou pro d?ti, s nejjednodušším složením, bez aromatických p?ísad a barviv.
 • D?kladn? vysušujte k?ži dít?te.
 • Podrážd?ní k?že se zhoršují p?i p?íliš dlouhé koupeli a teplé vod?.
 • Oblékejte díte do prodyšného oble?ení a bavln?ného spodního prádla.
 • Perte d?tské oble?ení v jemných pracích prášcích a prost?edcích ur?ených pro d?ti, nap?. Lovela. Produkty Lovela jsou hypoalergenní, což znamená, že nezp?sobují podrážd?ní, mají certifikát IMiDs, takže byly pe?liv? testovány tak, aby spl?ovaly o?ekávání i t?ch nejnáro?n?jších k?ží.
 • V p?ípad? zarudnutí lze použít masti, které obsahují alantoin, panthenol nebo oxid zine?natý.
 • Vyhn?te se p?ebytku kosmetiky. Jestli v místech zarudnutí dochází ke vzniku purpurov? ?ervených boulí a prosakovacích rán, mohlo by to znamenat, že došlo k bakteriální nebo plís?ové infekci – pak je nejlepší jít k léka?i, který navrhne vhodnou lé?bu. Když se do 3 dn? nic nezlepší, je t?eba se zase poradit se svým léka?em.

Plenková dermatitida se nej?ast?ji vyskytuje:

 • v pr?b?hu antibiotické lé?by,
 • v pr?b?hu infekcí mo?ových cest,
 • u alergik? V takových situacích m?že pouze léka? doporu?it vhodné lé?ivé p?ípravky.

D?tská k?že je velmi jemná a vyžaduje ?ádnou pé?i. Sv?d?ní k?že je obvykle výsledkem jejího podrážd?ní. Pro koupel používejte kosmetiku ur?enou pro malé d?ti a nep?ehán?jte její po?et. Je dobré používat kosmetiku „jedné ?ady” a s nejjednodušším složením, aby v p?ípad? problém? bylo snazší ur?it p?í?inu podrážd?ní pokožky. Nezapome?te, že pro d?ti je nejlepší oble?ení vyrobené ze 100% bavlny, nejlépe v jasných barvách. Um?lé látky zp?sobují, že se d?ti více potí, což m?že zp?sobovat sv?d?ní citlivé pokožky. Podobný ú?inek m?že zp?sobit nadm?rné p?eh?átí dít?te. Je lepší zvolit sv?tlé barvy oble?ení, protože tmavé barvy m?že zp?sobit podrážd?ní. Sv?d?ní m?že být zp?sobeno látkami, které jsou obsažené v pracích prost?edcích. Tradi?ní prací prost?edky pro dosp?lé obsahují, mimo jiné, optické zjas?ova?e, které z?stávají v tkanin? a mohou dráždit pokožku. Proto byste m?li používat speciální prací prost?edky pro d?ti, jejichž složení je upraveno pro citlivou pokožku batolete. Nejlepší je vybírat prost?edky s kladným hodnocením institutu, nap?. Institutu matky a dít?te, nap?. prací prost?edky Lovela. P?i nákupu zm?k?ovadel vybírejte pouze ty, ur?ené pro d?tské oble?ení, ve kterých je množství aromatických složek snížené, aby se minimalizovala možnost podrážd?ní k?že. Doporu?uje se, aby bylo oble?ení batolat prané ve speciálních prášcích pro d?ti do 3 let. Jsou rovn?ž d?ti se specifickými požadavky na k?ži, v kterých m?že být tato doba delší. Pokud v p?ípad? zavedení výše uvedených doporu?ení sv?d?ní p?etrvá, je t?eba jít s dít?tem k léka?i, protože ne vždy to je p?íznak pouze podrážd?ní k?že, ale m?že to být p?íznak také jiných onemocn?ní nap?. onemocn?ní jater.

Pro praní oble?ení a ložního prádlo dít? je t?eba používat speciální prací prášky a prost?edky s menším množstvím detergent?, nap?. Lovela. Tyto prost?edky jsou hypoalergenní, což znamená, že neobsahují látky, které mohou dráždit citlivou d?tskou pokožku. Dostupné produkty pro d?ti by m?ly mít na etiket? kladné hodnocení Institutu matky a dít?te nebo D?tského zdravotního centra. V prost?edcích ur?ených pro d?ti by se m?lo prát oble?ení batolat v prvním roce života, a ve zvláštních p?ípadech, kdy u blízkých p?íbuzných nebo d?tí objevují alergické reakce, a to až do 3 let.

?asto se stává, že novorozenci a kojenci tráví hodn? ?asu v posteli rodi??. Takže jejich k?že je v kontaktu s l?žkovinou nebo pyžamem rodi??. Aby se zabránilo podrážd?ní citlivé d?tské pokožky, takže se vyplatí prát vlastní povle?ení, kojící podprsenky a no?ní košile maminky v pracích prost?edcích pro d?ti, nap?. Lovela. Používejte pouze takové produkty, které mají kladné hodnocení Institutu matky a dít?te, které mají jedine?né složení p?izp?sobené pot?ebám d?tské pokožky. Oby?ejné prací prášky obsahují vyšší množství ?istících prost?edk?, b?lidel a aromatických látek, které mohou podráždit d?tskou pokožku, takže se jim vyhýbejte p?i praní oble?ení, které je v p?ímém kontaktu s pokožkou malého batolete.

D?tská pokožka je mimo?ádn? citlivá a vyžaduje zvláštní zacházení. Zvláštní pozornost vyžadují místa, které jsou ve styku s plenkou, protože z?stávají v kontaktu s mo?í a výkaly, které je vystavují na podrážd?ní. Nesprávná pé?e o zadek m?že vést k opruzeninám, které jsou velmi bolestivé a pom?rn? obtížn? lé?itelné. Proto podle zásady, že prevence je lepší než lé?ba, dodržujte n?kolik pravidel:

 • Bez ohledu na to, zda používáte pleny na více nebo jedno použití, je m??te ?asto, a v p?ípad? plenek pro opakované použití je vym??te po každém mo?ení.
 • Pro praní d?tského oble?ení, zejména plenek, používejte produkty pro d?ti, nap?. Lovela, jejichž složení bylo vyvinuto pro citlivou pokožku. Tím se zabrání podrážd?ní a zmírní jeho výskyt.
 • Pokud používáte jednorázové plenky, vybírejte ty s funkcí „air”“ a nezapínejte je p?íliš pevn?, aby byl zajišt?n p?ístup vzduchu.
 • Pokaždé, když m?níte plenky, umyjte zadek vlh?enými ubrousky, vatou nebo mýdlovou vodu, poté dob?e vysušte.
 • Nechte své dít? p?ed nasazením plenky trochu ležet s holým zadkem, k?že vyžaduje ventilaci.
 • P?i každé vým?n? plenek namažte zadek batolete krémem nebo ochrannou olejovou mastí.
 • Pokud se objeví opruzeniny, naneste lé?ivou mast s lanolinem nebo zinkem. Když to nepomáhá a zarudnutí k?že se zvyšuje a objevuje se i folikulární ekzém a výpotky, je nutné zajít za pediatrem, pravd?podobn? proto, že došlo k superinfekci.

P?i p?íprav? výbavi?ky pro novorozence, je t?eba vyprat oble?ení a také svrchní od?vy, ložní prádlo a p?ikrývky. Všechny tyto v?ci budou mít kontakt s dít?tem, a p?ed tím, než byly koupené, m?ly za sebou dlouhou cestu procházející mnoha rukama – liniových pracovník?, dodavatel?, zákazník? v obchod?. Nevíme, kde a jak bylo uložené ve skladech. Takže z bezpe?nostních d?vodu vypereme celý šatník a pamatujeme na vypraní ve výrobcích ur?ených pro d?ti od prvních dn? života, nap?. Lovela. Jenom ony spl?ují specifické pot?eby pro citlivou pokožku.

 • Veškeré oble?ení koupené pro dít? musí být vyprané a vyžehlené.
 • Perte v pracích prost?edcích pro d?ti, které mají kladné hodnocení Institutu matky a dít?te, nap?. Lovela.
 • Dávejte pozor, aby bylo prádlo dob?e opláchnuté, nejlépe dvakrát.
 • Zpo?átku nepoužívejte aviváž, která se p?idává k poslednímu máchání a bohužel z?stává v tkanin?, takže m?že dráždit pokožku.
 • Kontrolujte teplotu praní uvedenou na štítku, aby se oble?ení nezni?ilo.
 • V?tšina bakterií um?e již p?i teplot? 60°C, takže není pot?eba fusaky „vyva?ovat”.
 • Oble?ení je pot?eba vyprat.
Ve spolupráci s

Dr. Lidia Ruszkowska

Léka?, specialista v dermatologii

Dr.Lidia_1
nike air max thea damen nike air max thea damen airmaxco airmaxco airmaxco