Články

ÚČINNÝ ZPŮSOB JAK USPAT DÍTĚ, O KTERÉM JSEM JEŠTĚ DONEDÁVNA NESLYŠEL

Pokud existuje jedna v?c, kterou jsem se nau?il, když je otcem t?í d?tí, je to pochopení faktu, že d?ti jsou od sebe odlišné. Zdánliv? to každý ví, ale nicmén? když narazíme na problém s chováním d?tí, hledáme magický p?ipravený recept – jeden zp?sob, který bude ur?it? fungovat. Bohužel, takových zp?sob? nacházím stále mén? a mén?…

Prázdniny s jinou rodinou

Sníme o dovolené – abychom se uvolnili, dostali pry? od každodenního života, a p?edevším, m?li ?as na naše blízké. Kone?n? bez každodenního sp?chu do mate?ské školky nebo práce. Aby bylo možné si vychutnat to, co p?inese prázdninový den. V ideálním p?ípad?, kdyby nám mohla d?lat spole?nost jiná rodina. Je to v?bec možné? Pro? ne. P?e?t?te…

OBJEVOVÁNÍ SVĚTA S TÁTOU

D?ti se rodí bezmocné a závislé na rodi?ích a taky se od nich každý den u?í života. Od milujících rodi?? dostávají p?íležitost nau?it se samostatnosti odpovídající jejich v?ku, schopnostem a také víry ve vlastní sílu. V tomto tématu mají k manévrování prostor zvlášt? otcové. Pe?ující jak táta Otcovská pé?e dokonale dopl?uje mat?inu pé?i. Nelze skrýt…

Symboly praní

Na Internetu koluje fotka štítku, na kterém se objevují ozna?ení týkající se praní a slova: „Or give it to your mother. She knows how to do it.” A tak by to bylo nejvýhodn?jší, protože jak víte, mámy jsou obeznámené se vším nejlíp a symboly na štítcích m?žou být obtížné k rozlousknutí. Jejich správné pochopení je…

Veřejné kojení

Stává se, že probouzí emoce – p?estože je dob?e známo, že mate?ské mléko je nejlepší jídlo a léka?i p?írodní kojení doporu?ují a zd?raz?ují, že p?ináší výhody jak pro dít?, tak i pro matku. Jak je to z kojením mimo domov? Haló, jde o uspokojené hladu Na procházce, v kavárn?, v obchod?, ve vlaku – krmení…